Parade Ice Garden --- 600 Kenwood Parkway, Minneapolis, Minnesota

  Tournament Manager:      2A Teams:  
  

 #1 Orono

   Keith O'Brien     Bloomington Kennedy  
   Fri, Feb 23, 2018      Breck School  
  Scoresheet  

 

      Delano
     6:00 PM (G#1)           Minneapolis  
 

#8 Waconia

          Mound-Westonka  
      Tue, Feb 27, 2018        Orono  
      Scoresheet  

  

   Providence Academy  
      

6:00 PM (G#5)

  

  

   Waconia
  

 #4 Minneapolis

              
   Fri, Feb 23, 2018           
Scoresheet  

  

       
      8:00 PM (G#2)             

 #5 Providence Academy

     Thu, March 1, 2018     
      Scoresheet   

 

  

 #3 Delano

     7:00 PM (G#7)    Section 2A Champion  
   Sat, Feb 24, 2018     
   Scoresheet   

 

       
  6:00 PM (G#3)           
 

 #6 Breck School

           
             Tue, Feb 27, 2018            
        Scoresheet   

 

    
      8:00 PM (G#6)   

  

 
 

#2 Mound-Westonka

             
   Sat, Feb 24, 2018      
Scoresheet  

 

        
  8:00 PM (G#4)           

#7 Bloomington Kennedy

    
     
 
 
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x