St. Cloud MAC--Ritsche and Torrey Arenas 

Saturday, February 24, 2018

                   
Pee Wee AA           Bantam AA      

 #2  STMA

       

 #2  STMA

   
Ritsche Arena         Ritsche Arena    
Scoresheet  (G#1)  

 

      Scoresheet  (G#2)  

 

 
Time: 4:30PM          Time: 6:00PM      

#3  St. Cloud

       

#3  Buffalo

   
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x
 

Super Sunday                              

Sunday, February 25, 2018

                     
                   
  U12 B   Pee Wee A      
   

 

 

 

   
  Ritsche Arena     Torrey Arena    
  Scoresheet  (G#3)       Scoresheet (G#4)        
  Time: 9:15AM     Time: 9:30AM        
   

 

 

 

   
            
    U15 A Bantam A      
   

 

 

 

   
  Ritsche Arena   Torrey Arena    
  Scoresheet  (G#5)       Scoresheet (G#6)        
  Time: 10:45AM     Time: 11:00AM      
   

 

 

 

   
               
  Bantam AA  Pee Wee AA  
   

#1 St. Cloud

 

#1 Buffalo

   
  Ritsche Arena     Torrey Arena    
  Scoresheet  (G#7)       Scoresheet  (G#8)        
  Time: 12:30PM   Time: 12:45PM        
   

TBD on Saturday

 

TBD on Saturday

   
      
  Pee Wee B-Reg Pee Wee B-Non Reg  
 

 

 

 

   
Torrey Arena     Ritsche Arena    
Scoresheet (G#9)       Scoresheet  (G#10)        
Time: 2:15PM   Time: 2:15PM      
 

 

 

 

   
Pee Wee A Bantam A
 

 

   

 

   
Ritsche Arena     Torrey Arena    
Scoresheet  (G#11)     Scoresheet (G#12)        
Time: 3:45PM   Time: 3:45PM      
 

 

 

 

   
Bantam B
 

 

       
Ritsche Arena        
Scoresheet  (G#13)      
Time: 5:15PM    
 

 

   
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx